Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Model/Series
Description

Industrial 8-port managed Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port managed Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port managed Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x100/1000Base-X SFP

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x100/1000Base-X SFP

Industrial 16-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

Industrial 16-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

Industrial 18-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 18-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 24-port managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

Industrial 24-port managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

Industrial IEC 61850-3 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 4-port Gigabit Ethernet switch module with 4x1G combo ports.

Industrial 8-port Gigabit Managed Ethernet Switch with 4x10/100/1000T and 4xGigabit Combo port

Industrial 8-port Gigabit Managed Ethernet Switch with 4x10/100/1000T and 4xGigabit Combo port

Industrial 6-port managed Gigabit Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port managed Gigabit Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 8-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 8-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 14-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 14-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

EN50155 modular managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) and 100/1000Base-X, SFP socket, 3 module extender slots

EN50155 modular managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) and 100/1000Base-X, SFP socket, 3 module extender slots

Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) and 4x1000Base-SX, multi-mode, 550m/850nm, SC connector

Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) and 4x1000Base-SX, multi-mode, 550m/850nm, SC connector

Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) and 4x1000Base-LX, single-mode, 10Km/1310nm, SC connector

Industrial 12-port layer2 managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 2x100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial 12-port layer2 managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 2x100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, high-voltage power inputs, US power cord

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, high-voltage power inputs, UK power cord

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, JP power cord

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, UK power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, low-voltage power inputs

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, UK power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, low-voltage power inputs

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, UK power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x1000Base-LX, single-mode, 10Km/1310nm, SC connector and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, EU power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x1000Base-SX, multi-mode, 550m/850nm, SC connector and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, JP power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x1000Base-LX, single-mode, 10Km/1310nm, SC connector and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, JP power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x1000Base-X and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, US power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x1000Base-X and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, JP power cord

Industrial 12-port managed Gigabit bypass Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Industrial 12-port managed Gigabit bypass Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Industrial 12-port managed Gigabit bypass Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, single-mode, 30Km/1310nm, SC connector, high-voltage power inputs, EU power cord

ndustrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, multi-mode, 2Km/1310nm, SC connector, high-voltage power inputs, JP power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, single-mode, 30Km/1310nm, SC connector, high-voltage power inputs, JP power cord

Industrial 5-port managed Gigabit Ethernet switch with 3x10/100/1000Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 5-port managed Gigabit Ethernet switch with 3x10/100/1000Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Slim 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket, Generic version

Industrial 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 24-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 24-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X SFP socket and 4x 100Base-FX or 4x1000Base-X fiber ports

Industrial 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X SFP socket and 4x 100Base-FX or 4x1000Base-X fiber ports

Industrial 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X SFP socket and 4x 100Base-FX or 4x1000Base-X fiber ports

Industrial 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X SFP socket and 4x 100Base-FX or 4x1000Base-X fiber ports

Industrial 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X SFP socket and 4x 100Base-FX or 4x1000Base-X fiber ports

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

EN50155 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

EN50155 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Go Top