Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Model/Series
Description

Industrial 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Slim 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket, Generic version

Industrial 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) 60Watts P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

EN50155 Industrial 1-port FET PoE Injector with 30W output, M12 connector

EN50155 Industrial 1-port FET PoE Injector with 30W output, M12 connector

EN50155 Industrial 1-port FET PoE Injector with 30W output, M12 connector

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Injector ,M12 connector

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Injector ,M12 connector

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Splitter, IEEE802.3at standard compliant, 24VDC output, M12 connector

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Splitter, IEEE802.3at standard compliant, 12VDC output, M12 connecto

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Splitter, IEEE802.3at standard compliant, 24VDC output, M12 connector

EN50155 8-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. with A-coded M12 connector, 110VDC power Input

EN50155 8-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. with A-coded M12 connector, 110VDC power Input

EN50155 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., M12 connector, 24VDC power inputs

EN50155 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., M12 connector and 2xbypass included, 24VDC power inputs

EN50155 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., M12 connector, 24VDC power inputs

EN50155 5-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector, 110VDC power input

EN50155 5-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector, 24VDC power input

EN50155 5-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector, 110VDC power input

EN50155 10-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 1xbypass included

EN50155 18-port managed PoE Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x10/100/1000Base-T(X), A-coded M12 connector and 1xbypass included, 24VDC power inputs

EN50155 18-port managed PoE Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 1xbypass included

EN50155 18-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E., 8x10/100Base-T(X) and 2x10/100/1000Base-T(X), A-coded M12 connector and 1xbypass included, 24V power inputs

EN50155 18-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E., 8x10/100Base-T(X) and 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 1xbypass included

EN50155 Industrial 12-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x10/100/1000Base-T(X), M12 Connector and 2xbypass included

EN50155 Industrial 12-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x10/100/1000Base-T(X), M12 Connector and 2xbypass included

EN50155 8-port unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100/500Base-T(X) P.S.E., M12 connector, 24VDC power inputs

EN50155 8-port unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100/500Base-T(X) P.S.E., M12 connector and 2xbypass included, 24VDC power inputs

EN50155 8-port unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100/500Base-T(X) P.S.E., M12 connector, 24VDC power inputs

EN50155 5-port unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100/500Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/500Base-T(X), M12 connector, 24VDC power input

EN50155 5-port unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100/500Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/500Base-T(X), M12 connector, 24VDC power input

EN50155 5-port unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100/500Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/500Base-T(X), M12 connector, 110VDC power input

EN50155 8-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 5-port unmanaged Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 5-port unmanaged Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 Compact Size 8-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 Compact Size 8-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 1xbypass included

EN50155 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 1xbypass included

EN50155 18-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 1xbypass included

EN50155 18-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 1xbypass included

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) ports, M12 connector

EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) ports, M12 connector

EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) ports, M12 connector

EN50155 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 20x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

EN50155 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 20x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

EN50155 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 20x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 10-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x10/100/1000Base-T(X), A-coding M12 connector and 1xbypass included, 24VDC power inputs

EN50155 5-port lite-managed Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X), M12 connector

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Go Top